CÁC QUY ĐỊNH VỀ

Quỹ Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng (Quỹ DCLĐ)

  1. BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA QUỸ DLCĐ

Năm 2015, trang web (www.vietnamhomestay.vn) (VHS) được một nhóm chuyên gia về Du lịch cộng đồng xây dựng và phát triển với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận,  nhằm hỗ trợ những hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú (DVLT) nhỏ trong cộng đồng có cơ hội giới thiệu và bán dịch vụ của họ. 

Sau vài năm hoạt động ít hiệu quả do nền tảng kỹ thuật của trang web chưa được thiết kế đảm bảo có sự tương tác giữa người cung cấp và sử dụng dịch vụ, năm 2018, VHS được chuyển giao cho Công ty tư vấn và dịch vụ Du lịch cộng đồng (VCT) quản lý và vận hành. Cùng với các thành viên sáng lập ban đầu, VCT đưa ra sáng kiến cải tổ trang web thành một nền tảng số hoạt động như một thị trường thường điện tử, thúc đẩy các hoạt động giao dịch trực tiếp giữa người cung cấp và người sử dụng DVLT cộng đồng. 

Năm 2020, với sự hỗ trợ tài chính từ Aus4Skills (Úc), VHS được phát triển và cải tổ theo mô hình mới. Tuy nhiên, để đảm bảo mục đích phi lợi nhuận ban đầu của hoạt động VHS, VCT đưa ra sáng kiến thành lập Quỹ DLCĐ với tất cả các khoản thu từ các giao dịch trên VHS sẽ được đưa vào Quỹ DLCĐ dùng để để tái đầu tư vào các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng và phát triển nền tảng VHS. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa VHS và các nền tảng giao dịch thương mại du lịch khác.  

  1. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CỦA QUỸ 

Quỹ DLCĐ VHS có mục đích là thúc đẩy sự phát triển của du lịch cộng đồng và du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam, thông qua:

  1. NGUỒN VỐN VÀ CƠ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ
  1. QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH